piątek, 19 czerwiec 2020 13:05

Działalność Okręgowych Urzędów Górniczych a nielegalna eksploatacja kopalin

Na stronach Wyższego Urzędu Górniczego można zapoznać się z opracowaniami poszczególnych OUG dotyczących postępowań prowadzonych przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych w sprawach z zakresu ustalania opłat podwyższonych. Zestawienia są opublikowane w skali porównawczej, zaczynając od roku 2015. Okręgowe Urzędy Górnicze, począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r., zgodnie z art. 140 ust. 1 i2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 i 1214), zwanej dalej „Pgg”, jako właściwe organy nadzoru górniczego są upoważnione do ustalania opłaty podwyższonej w przypadku działalności wykonywanej bez wymaganej koncesji lub bez zatwierdzonego albo podlegającego zgłoszeniu projektu robót geologicznych, w zakresie niezastrzeżonym dla ministra właściwego do spraw środowiska.

Z ostatnich opublikowanych danych wynika, że w roku 2019 dokonano 374 zgłoszeń o wykonywaniu działalności podlegającej opłacie podwyższonej.

Pod poniższymi adresami można zapoznać się z danymi dotyczącymi postępowań prowadzonych w latach 2015-2019 przez dyrektorów OUG w przedmiotowej sprawie:

Rok 2015 - http://www.wug.gov.pl/download/6917

Rok 2016 - http://www.wug.gov.pl/download/6918

Rok 2017 - http://www.wug.gov.pl/download/6919

Rok 2018 - http://www.wug.gov.pl/download/6920

Rok 2019 - http://www.wug.gov.pl/download/7234

 

 

Czytany 44 razy