Trochę historii

Powstały przed 27 laty, skupia przedsiębiorców produkujących kruszywa, wydobywających kopaliny do ich produkcji oraz firmy związane z branżą, poprzez wykonywanie na jej rzecz usług oraz dostarczanie maszyn i urządzeń. Osobowość prawną Związek uzyskał 17 listopada 1993 roku.

Początki Związku przypadają na trudny okres przekształceń ustrojowych i gospodarczych. We wczesnej fazie transformacji gospodarczej, firmy – członkowie Związku, podlegały Ministerstwu Transportu i wchodziły w skład Zjednoczenia Kamieniołomów Drogowych (okresowo: Zrzeszenia Kopalń Odkrywkowych Surowców Skalnych), lub organizacji skupiającej Kopalnie Odkrywkowych Surowców Drogowych. Wszystkie te firmy działały na rzecz transportu i budowy infrastruktury, produkując kruszywo drogowe i kolejowe.

Założycielami Związku byli dyrektorzy kilku tych firm, będący wówczas likwidatorami wyżej wymienionych struktur.

Większość, z podmiotów skupionych w strukturze Związku to dostawcy materiałów drogowych, funkcjonujący obecnie, jako samodzielne podmioty gospodarcze, osiągając dobre wyniki gospodarcze i będąc niezbędnymi uczestnikami realizacji programów budowy i przebudowy dróg oraz linii kolejowych.

Pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych przyniosła ze sobą prywatyzację wielu sektorów gospodarki. Także w przemyśle wydobywczym kruszyw nastąpiły wielkie zmiany. Wiele spółek nie mających pomysłu na działalność, zostało przejętych przez firmy z kapitałem zagranicznym. Potrzeba posiadania środowiskowego przedstawicielstwa w trudnej sytuacja na rynku kruszyw, zmusiła producentów i przedsiębiorców przemysłu wydobywczego do podjęcia działań w obronie wspólnych interesów. Efektem tego było powołanie do życia naszego Związku.

Na przestrzeni 27 lat działalności Związek rzetelnie wypełniał obowiązki wynikające z oczekiwań środowiska. Mając na uwadze interes członków, jesteśmy wszędzie tam, gdzie widoczne są prawne nieprawidłowości lub niedopatrzenia, bądź to spowodowane nieprawidłowym brzmieniem przepisów prawa, bądź też ich świadomą nadinterpretacją czy nieprzestrzeganiem.

W kwietniu 2010 roku, z inicjatywy wiodących producentów kruszyw, nastąpiły zmiany w Statucie i regulaminach Związku. Nakładają one na wiodących producentów – członków, nowe obowiązki, ale też dają nowe uprawnienia. Skutek tego jest widoczny, możemy znacznie aktywniej uczestniczyć w życiu gospodarczym kraju;

Obecnie Związek skupia 37 członków - przedsiębiorców (jednocześnie pracodawców). jesteśmy członkiem organizacji Pracodawców RP. Współpracujemy stale z organami Sejmu i Senatu, administracji państwowej i samorządowej oraz centralnymi organami nadzoru gospodarczego. Działania nasze zmierzają do zakończenia restrukturyzacji górnictwa surowców mineralnych, podniesienia efektywności tej części przemysłu wydobywczego oraz ochrony interesów członków - pracodawców.

Cele, jakie w swej dotychczasowej działalności osiągnęliśmy, były konsekwencją:

  • wypracowania wspólnego stanowiska w sprawach związanych z działalnością górniczą, gospodarczą, ekonomiczną i prawną
  • uczestnictwa zbiorowego lub przedstawicielskiego, w pracach zespołów i komisji opiniujących powstające regulacje prawne oraz elementy polityki gospodarczej.
  • organizowania spotkań, sympozjów, konferencji i kongresów górnictwa surowców skalnych,
  • wyjazdów fakultatywnych na targi i na zaproszenie zagranicznych producentów kruszyw.

Jednak priorytetowym celem Związku, jest osiągnięcie przez górnictwo odkrywkowe surowców mineralnych należnej mu zasłużonej pozycji w polskim życiu gospodarczym. Mając powyższe na uwadze, podejmujemy działania związane z wykorzystaniem krajowej i lokalnej bazy surowcowej w budownictwie, w tym budowie dróg i autostrad. Współpracujemy z instytucjami odpowiedzialnymi za realizację Programów ich budowy: Ministerstwem Infrastruktury i Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Członkowie Związku mają znaczny udział w produkcji kruszyw i wydobyciu kopalin w Polsce, który średnio wynosi:

kruszyw 45%
kruszyw naturalnych 50%
kruszyw naturalnych łamanych 70%
kruszyw naturalnych żwirowych 40%
kruszyw spełniających wymagania dróg krajowych 85%
kopalin wydobywanych metodą odkrywkową 35%
wszystkich surowców wydobywanych w Polsce 25%
   

Istotną częścią naszej działalności jest organizacja szkoleń w zakresie:

  • organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
  • wdrażania w praktyce zasad prawnych wynikających z ustawy Kodeks Pracy,
  • procedury administracyjnej w zakresie ochrony środowiska oraz prawa geologicznego i górniczego,
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa w pracy,
  • ubezpieczeń społecznych.

Przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, Polski Związek Producentów Kruszyw, prowadził szereg działań zmierzających do przybliżenia tej tematyki swoim członkom. Były to przede wszystkim szkolenia dotyczące grupowego wdrażania w przedsiębiorstwach systemów zarządzania jakością ISO 9001.2000.

Byliśmy także inicjatorem cyklu spotkań - konferencji nt.: "Obowiązki producentów kruszyw w UE.", poświęconych szczegółowemu omówieniu problematyki norm europejskich oraz obowiązków producentów kruszyw. Zaowocowało to wdrożeniem przez większość naszych członków, Zakładowej Kontroli Produkcji i oznaczenia wyrobów Znakiem CE.

Obecnie z naszej inicjatywy przygotowywane są projekty krajowych dokumentów aplikacyjnych do norm PN-EN Kruszywa.

Związek jest współinicjatorem i współorganizatorem Forum Producentów Kruszyw oraz Targów Kruszywa 2011.

Niestety nie na każdym polu możemy pochwalić się sukcesami. W okresie dotychczasowej działalności nie osiągnęliśmy powodzenia w powstawaniu grup producenckich, skupiających producentów kruszyw. Uczestniczymy również, ale ze zbyt małym skutkiem, we wdrażaniu w Polsce programu Natura 2000.

Integracja środowiska w działaniach na rzecz likwidacji nielegalnego wydobycia kopalin, rzeczywiste, a nie deklarowane, stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju (społeczeństwo, gospodarka i środowisko) oraz stosowanie wystarczającej jakości kruszyw, to strategiczne cele Związku na najbliższy czas.

Dzięki swojej konsekwencji i dbałości o interes środowiska, Polski Związek Producentów Kruszyw jest szanowanym i równorzędnym partnerem działań i dyskusji, zmierzających do poprawy sytuacji w górnictwie surowców mineralnych. Czynne uczestnictwo w pracach nad rządowymi projektami zmian i nowelizacji ustaw i rozporządzeń, pozwala nam, jako organizacji, na wskazywanie na bieżąco luk i błędów oraz prezentowanie praktycznego spojrzenia na szeroko pojętą problematykę produkcji kruszyw.

Dziękujemy wszystkim życzliwym osobom i organizacjom współpracującym, za wyrozumiałość i pomoc, a życzliwym inaczej, za mobilizację.

Liczymy na dalszą współpracę i lojalność członków zwyczajnych i honorowych oraz sympatyków i organizacji, które mają rzeczywistą wolę by wspólne działania przyniosły wymierną korzyść tak dla samego przemysłu wydobywczego jak i całej gospodarki.

 

Czytany 8239 razy Ostatnio zmieniany środa, 06 maj 2020 13:41
Więcej w tej kategorii: « Kim jesteśmy Cele PZPK »