Statut PZPK

ROZDZIAŁ I

Postanowienia Ogólne

Art. 1. POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW KRUSZYW - zwany w dalszej części Związkiem jest Organizacją Pracodawców, działającą na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców ( Dz. U. nr 55, poz. 235 z późn. zm.), zwaną w dalszej części Statutu „Ustawą".

Art. 2.

 1. Związek posiada osobowość prawną i swą działalność opiera na postanowieniach niniejszego Statutu i Ustawy.
 2. Związek jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od orga­nów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

Art. 3. Siedzibą Związku jest miasto Kielce. Związek działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą

Art. 4. W ramach swojej działalności Związek może przystępować do organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym celu działania, a w szczególności do federacji i konfederacji pracodawców i międzynarodowych organizacji producentów kruszyw i przemysłu wydobywczego oraz tworzyć swoje oddziały w kraju i zagranicą .

Art. 5. Związek używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Polski Związek Producentów Kruszyw" oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Związku. W ramach działalności zagranicznej Związek może używać nazwy w języku angielskim: „Polish Aggregates Producers Association " – oraz odpowiedniej pieczęci z tą nazwą.

ROZDZIAŁ II

Cel i przedmiot działalności

Art. 6. Podstawowym celem Związku jest:

 1. Ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec władzy ustawodawczej, organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych pracowników.
 2. Dążenie do rozwoju i poprawienia efektywności pracy przemysłu kruszyw.
 3. Prowadzenie współpracy i reprezentowanie członków wobec krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji działających w przemyśle kruszyw.
 4. Podejmowanie roli negocjatora w sporach na wniosek zainteresowanych stron.

Art. 7. Realizacja celów wymienionych w art. 6, dokonywana będzie m.in. poprzez:

 1. Organizowanie szkoleń, spotkań, konferencji, narad, zebrań, wyjazdów fakultatywnych dla członów Związku.
 2. Propagowanie nowych technik i technologii.
 3. Inicjowanie i współpraca w zakresie opracowywania polityki ekonomicznej przemysłu kruszyw.
 4. Opiniowanie i doradztwo w zakresie programu rozwoju przedsiębiorstw.
 5. Propagowanie i ułatwianie wszelkich kontaktów z innymi krajami w zakresie techniki i technologii w przemyśle kruszyw.
 6. Ułatwianie wymiany doświadczeń między członkami Związku.
 7. Propagowanie nowoczesnych rozwiązań ochrony środowiska w przemyśle kruszyw.
 8. Redagowanie i wydawanie biuletynów informacyjnych.
 9. Inicjowanie nowych oraz opiniowanie proponowanych rozwiązań prawnych, dotyczących przemysłu kruszyw.
 10. Udział w postępowaniach przed sądami, organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego.
 11. Gromadzenie odpowiednich informacji statystycznych i innych niezbędnych dla realizacji polityki ekonomicznej i rozwoju przedsiębiorstw.
 12. Wspieranie członków Związku w negocjowaniu układów zbiorowych pracy.

Art. 8. Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć podmioty gospodarcze i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych, przy czym dochód z takiej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

Art. 9. W Związku można być członkiem:

 • zwyczajnym,
 • honorowym,
 • wspierającym,
 • obserwatorem

Art. 10. Członkiem zwyczajnym Związku może być: osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807), a także ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z pózn. zm.) która spełnia jeden z warunków:

 1. prowadzi działalność gospodarczą związaną z przemysłem kruszyw,
 2. pragnie wnieść swój wkład w urzeczywistnienie celów Związku i daje rękojmię ich realizacji

Art. 11. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne działają w Związku i realizują swe prawa i obowiązki za pośrednictwem swoich pełnomocnych przedstawicieli.

Art. 12.

 1. Przyjmowanie członków należy do kompetencji Zarządu, który decyzję w tej sprawie podejmuje w formie uchwały zgodnie z postanowieniem art. 36 Statutu. Osoba (podmiot) ubiegający się o przyjęcie w poczet członków powinien, oprócz spełnienia warunków określonych w art. 10 Statutu, złożyć pisemną deklarację i zobowiązanie do wniesienia składki członkowskiej.
 2. W przypadku, gdy Zarząd podejmie decyzję odmowną o przyjęciu kandydata na członka Związku, może on pisemnie odwołać się do Ogólnego Zgromadzenia.

Art. 13. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo:

 1. Wyborcze - czynne i bierne,
 2. Uczestniczenia w pracach Związku i jego władz,
 3. Korzystania z pomocy i rekomendacji Związku,
 4. Otrzymywania wszelkich opracowań i informacji Związku oraz rocznego sprawozdania Zarządu,
 5. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku.

Art. 14. Członkowie Zwyczajni Związku mają następujące obowiązki:

 1. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Związku,
 2. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
 3. Udzielania organom Związku informacji statystycznych i innych niezbędnych dla jego działalności, jeżeli nie stanowią one tajemnicy przedsiębiorstwa oraz świadczenia pomocy w wykonywaniu działań statutowych,
 4. Regularnego opłacania składek członkowskich uchwalonych przez Ogólne Zgromadzenie (art. 25) w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek członka, Zarząd Związku może podjąć uchwałę o zmianie terminu płatności składki członkowskiej lub rozłożeniu jej na raty.

Art. 15. Członkostwo zwyczajne w Związku ustaje w następujących przypadkach:

 1. Dobrowolnego wystąpienie członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 2. Śmierci członka będącego osobą fizyczną, likwidacji lub upadłości osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej,
 3. Utraty przez członka Związku statusu przedsiębiorcy,
 4. Uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres pół roku,
 5. Wykluczenie przez Ogólne Zgromadzenie na wniosek Zarządu z powodu:
 6. a) działania na szkodę interesów Związku,
 7. b) nieprzestrzegania Statutu Związku, regulaminów i uchwał władz.

Art. 16. Zarząd ma prawo wystąpić o pozbawienie członkostwa w przypadkach, o których mowa w art. 15, ust. 5, lit. a i b, gdy członek mimo pisemnego wezwania nie zaprzestanie takiej działalności w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do ich zaprzestania.

Art. 17. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która przyczyniła się do rozwoju branży kruszyw Związku i daje rękojmię aktywnego uczestnictwa na rzecz osiągnięcia celów Związku.

 1. a) Godność członka honorowego nadaje Ogólne Zgromadzenie w drodze uchwały.
 2. b) Członkowie honorowi mają prawa jak inni członkowie zwyczajni Związku za wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
 3. c) Członkowie honorowi nie płacą składek.

Art. 18.

 1. Członkiem wspierającym Związku może być osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, spełniająca warunki określone w art. 10 Statutu.
 2. Zarząd Związku ma prawo podjąć decyzję o przyjęciu członka wspierającego z zachowaniem warunków określonych w art. 12 Statutu.
 3. Członkowie wspierający nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego,
 4. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w pracach Związku i jego władz jedynie z głosem doradczym, w szczególności członkowie wspierający nie mają prawa głosu stanowiącego podczas obrad Ogólnego Zgromadzenia Związku,
 5. Członkowie wspierający mają prawo do korzystania z pomocy i rekomendacji Związku oraz otrzymywania dokumentów i materiałów określonych w art. 13 ust. 4 Statutu, tylko po uprzedniej decyzji Zarządu, co do udzielenia takiej pomocy lub udostępnienia członkowi wspierającemu takich materiałów.
 6. Członkowie wspierający zobowiązani są do opłacania składki rocznej w wysokości ustalonej przez Ogólne Zgromadzenie Związku. Ponadto członkowie wspierający mają obowiązki określone a art. 14 ust. 1-4 Statutu.
 7. Członkiem wspierającym można być najdłużej przez dwa lata od podjęcia uchwały Zarządu Związku o przyjęciu w poczet członków wspierających. Na 30 dni przed upływem 2-letniego terminu podmiot lub osoba będąca członkiem wspierającym może przedstawić Zarządowi wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Związku wraz z pisemną deklaracją oraz zobowiązaniem opłacania składek członkowskich, o których mowa w art. 14 Statutu lub złożyć zawiadomienie o rezygnacji z członkostwa w Związku. Nie złożenie w wyznaczonym wyżej terminie wniosku, deklaracji i zobowiązania określonego w art. 14 Statutu będzie równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Związku.
 8. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Związku dotychczasowych członków wspierających decyduje Zarząd na zasadach określonych w art. 12 Statutu.

Art. 19.

 1. Członkiem obserwatorem może być przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, podmiot lub osoba fizyczna spełniająca warunki określone w art. 10, która zgłosi wstępna deklarację przystąpienia do Związku.
 2. Członek obserwator ma prawa i obowiązki określone w art. 13 i art. 14, z wyjątkiem prawa czynnego i biernego
 3. Członkowie obserwatorzy nie płacą składek, mogą jednak dobrowolnie wnosić wpłaty na fundusz statutowy.
ROZDZIAŁ IV

Władze Związku

Postanowienia ogólne

Art. 20.

 1. Władzami Związku są:
 2. a) Ogólne Zgromadzenie,
 3. b) Zarząd,
 4. c) Komisja Rewizyjna,
 5. d) Komisja Etyki.
 6. Organy władzy Związku podejmują uchwały i decyzje zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

Art. 21. Jeżeli przed upływem kadencji skład któregokolwiek z organów Związku zmniejszy się poniżej przewidzianego niniejszym Statutem minimum, Zarząd niezwłocznie zwoła Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie w celu uzupełnienia jego składu.

Art. 22. Jeżeli przed upływem kadencji zmniejszy się skład danego organu, lecz wymagane Statutem minimum jego członków będzie zachowane, najbliższe Ogólne Zgromadzenie ma prawo przeprowadzić wybory uzupełniające.

Ogólne Zgromadzenie

Art. 23. Ogólne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Związku. W obradach Ogólnego Zgromadzenia uczestniczą wszyscy członkowie Związku.

Art. 24. Na posiedzenia Ogólnego Zgromadzenia mogą być zapraszani goście.

Art. 25. Do kompetencji Ogólnego Zgromadzenia należą wszystkie strategiczne sprawy będące przedmiotem działalności Związku, a w szczególności:

 • uchwalanie i zmiany Statutu Związku,
 • uchwalanie Regulaminu Ogólnego Zgromadzenia i jego zmiany.
 • uchwalanie Regulaminu naliczania i wysokości składek członkowskich
 • uchwalanie rocznego budżetu Związku,
 • uchwalanie rocznych programów działalności Związku,
 • zatwierdzanie sprawozdań z rocznej działalności Związku,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Związku oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy,
 • udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • wybór, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki i Przewodniczących innych Komisji
 • zatwierdzanie regulaminów funkcjonowania Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki, innych Komisji i Biura Zarządu uchwalonych przez te organy,
 • pozbawianie członkostwa w Związku na wniosek Zarządu,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, rozstrzygających spory między członkami Związku,
 • ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu pełniących równocześnie funkcje w biurze Związku,
 • podejmowanie decyzji o przystąpieniu/wystąpieniu do/z innych organizacji.
 • nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego.

Art. 26. Ogólne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

 1. Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie zbiera się raz w roku, nie później niż do końca czerwca. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia powinno być:
 2. a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Związku oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy,
 3. b) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie może być zwołane uchwałą Zarządu, w ważnych sprawach dotyczących Związku z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/5 członków.
 5. Ogólne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd na 30 dni przed datą posiedzenia. W zawiadomieniu Zarząd określa miejsce, czas i przewidywany porządek obrad.

Art. 27.

 1. Ilość głosów przypadająca poszczególnym członkom jest uzależniona od ilości ton sprzedanych lub wartości przychodów netto w roku poprzedzającym rok ubiegły w stosunku do roku w którym mają odbywać się Ogólne Zgromadzenia i wynosi odpowiednio:

1). Dla członka zwyczajnego producenta kruszyw:

 1. a) sprzedającego do 0,5 mln ton kruszyw rocznie – 1 głos
 2. b) sprzedającego do 1 mln ton kruszyw rocznie – 2 głosy
 3. c) sprzedającego do 2 mln ton kruszyw rocznie – 4 głosy
 4. d) sprzedającego powyżej 2 mln ton kruszyw rocznie – 8 głosów

2). Dla członka zwyczajnego nie producenta kruszyw:

a). którego wartość przychodu netto wynosi do 10 mln złotych – 1 głosów

b). którego wartość przychodu netto wynosi do 20 mln złotych – 2 głosów

c). którego wartość przychodu netto wynosi do 50 mln złotych – 4 głosów

d). którego wartość przychodu netto wynosi powyżej 50 mln złotych – 8 głosów

Prawo uzyskania głosów przysługuje członkowi Związku, pod warunkiem uiszczenia pełnej, określonej regulaminem, składki należnej, na koniec przedostatniego miesiąca poprzedzającego Ogólne Zgromadzenie.

Każdy członek, który zamierza korzystać z prawa więcej niż jednego głosu jest obowiązany przesłać do dnia 15 lutego Zarządowi informację o danych za okres wskazany w pkt 1, uprawniających go do korzystania z prawa więcej niż jednego głosu. Zarząd jest uprawniony do weryfikacji przekazanych danych.

W przypadku sporu co do uprawnienia do korzystania z prawa więcej niż jednego głosu pomiędzy członkiem a Zarządem, rozstrzygnięcie sporu należy do Komisji Etyki. Komisja Etyki wydaje swoje orzeczenie nie później niż w terminie 7 dni od skierowania do niej sporu przez którąkolwiek ze Stron.

Art. 28. Obrady Ogólnego Zgromadzenia są ważne, gdy:

 1. a) w pierwszym terminie jest obecnych co najmniej połowa przedstawicieli uprawnionych do głosowania,
 2. b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu – jest obecnych co najmniej połowa głosów członków Związku, z wyjątkiem spraw, o którym mowa w art. 47 – art. 49.

Art. 29. Obradami Ogólnego Zgromadzenia kieruje wybierany każdorazowo spośród obecnych Przewodniczący. Obrady i treść podjętych uchwał są protokołowane.

Art. 30. Na posiedzeniu Ogólnego Zgromadzenia głosowania są jawne, jednak na wniosek któregokolwiek z członków Związku, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne. Tajne głosowanie zarządza się również przy podejmowaniu uchwał, dotyczących powołania i odwołania władz Związku.

Art. 31. Uchwały Ogólnego Zgromadzenia ważnie podjęte są wiążące dla wszystkich członków oraz władz Związku.

Zarząd

Art. 32.

 1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Ogólne Zgromadzenie. Ilość członków Zarządu ustala Ogólne Zgromadzenie.
 2. W odrębnym głosowaniu Ogólne Zgromadzenie wybiera Prezesa Zarządu spośród wybranych członków Zarządu.
 3. Po wyborze Prezesa, wybrany Zarząd wybiera spośród siebie dwóch Wiceprezesów.

Art. 33. Kadencja Zarządu i Prezesa Zarządu trwa 3 lata.

Art. 34. Zarząd kieruje działalnością Związku w okresie pomiędzy Ogólnymi Zgromadzeniami i zgodnie z jej celami realizuje zadania Związku Zarząd działa zgodnie ze Statutem i Uchwałami Ogólnego Zgromadzenia.

Art. 35. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy w szczególności:

 • zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z ich przeznaczeniem i budżetem, uchwalonym przez Ogólne Zgromadzenie.
 • powoływanie i rozwiązywanie zespołów roboczych lub komisji problemowych, określenia ich zadań, składu osobowego i koordynowanie ich działań.
 • przygotowanie projektów programu działania Związku i budżetów.
 • podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia przez Związku działalności, o której mowa w art.8.
 • sporządzanie sprawozdań z rocznej działalności Związku oraz sprawozdań finansowych (bilansów).
 • przyjmowanie członków zwyczajnych, wspierających i obserwatorów Związku i wnioskowanie do Ogólnego Zgromadzenia o pozbawienie członkostwa w Związku w przypadku, o którym mowa w art. 15 ust. 5.
 • zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Ogólnych Zgromadzeń.
 • wykonywania uchwał, postanowień i zaleceń Ogólnego Zgromadzenia.
 • powoływanie zespołów negocjacyjnych do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Związku na wniosek zainteresowanych stron.
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Związku powstałych na tle działalności w Związku.
 • Inne spory pomiędzy członkami Związku mogą być rozstrzygane na ich wniosek.
 • reprezentowanie Związku na zewnątrz,
 • uchwalanie regulaminów pracy Biura Związku i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Biura,
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura Związku,
 • organizowanie lobbingu na rzecz realizacji celów Związku,
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem realizacji uchwał Ogólnego Zgromadzenia,
 • wnioskowanie do Ogólnego Zgromadzenia o przystąpienie (wystąpienie) do (z) innych organizacji o których mowa w art. 4 Statutu.
 • opracowywanie propozycji, zadań i tematów do planów pracy na okresy roczne i wieloletnie,
 • sprawowanie nadzoru nad efektywnym wykorzystywaniem opinii ekspertów Związku przez jego członków.

Art. 36. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, a pod jego nieobecność zastępującego go Wiceprezes Zarządu.

Art. 37. Prezes Zarządu Związku kieruje pracami Zarządu i Biura Związku. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Związku uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie z wyjątkiem zasad określonych w art. 46 Statutu.

Art. 38.

 1. Prezes Zarządu jednoosobowo reprezentuje Związek na zewnątrz.
 2. Prezes Kieruje pracami Zarządu Związku zgodnie z postanowieniami Statutu i regulaminu pracy Zarządu, zatwierdzonego przez Ogólne Zgromadzenie.

Komisja Rewizyjna

Art. 39.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli Związku. Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 3 lata.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami w oparciu o uprawnienia statutowe i opracowany przez siebie regulamin zatwierdzony przez Ogólne Zgromadzenie.
 4. Uchwały i decyzje Komisji zapadają przy obecności co najmniej połowy jej członków, a w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie z funkcją w Komisji Rewizyjnej.

Art. 40. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przeprowadzania dorocznych kontroli działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z przepisami prawa, Statutu i uchwałami Ogólnego Zgromadzenia. Komisja Rewizyjna ma prawo przeprowadzania również kontroli częściowych i doraźnych.

Art. 41. Komisja Rewizyjna może występować do władz Związku z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z ustaleń kontroli.

Komisja Etyki

Art. 42.

 1. Komisja Etyki składa się z 3 - 5 członków wybranych przez Ogólne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję spośród kandydatów zgłoszonych przez przedstawicieli na Ogólne zgromadzenie.
 2. Członkowie Komisji Etyki wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami, w oparciu o przygotowany przez siebie regulamin i zatwierdzony przez Ogólne Zgromadzenie.
 3. Do kompetencji Komisji Etyki należy:
 • Nadzór nad przestrzeganiem przez poszczególnych członków Związku zasad etyki postępowania,
 • Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Związku, z tytułu uczestnictwa ich w Związku,
 • Reprezentowanie Związku w ustalaniu zasad etyki, w relacjach z innymi pracodawcami i ich organizacjami,
 • Formułowanie opinii w sprawach przekazanych przez Prezesa Zarządu do rozpatrzenia Komisji, zgodnie z regulaminem działania Komisji Etyki.
 • Komisja Etyki podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, większością 2/3 głosów składu Komisji.

Członkowie Związku są obowiązani kierować się dobrymi obyczajami i uczciwością przyjętą przez środowisko pracodawców producentów kruszyw oraz Kartą Etyki Związku.

Nie można łączyć funkcji w Komisji Rewizyjnej z funkcją w Komisji Etyki.

ROZDZIAŁ V

Majątek Związku

Art. 43. Majątek Związku stanowią nieruchomości i fundusze.

Art. 44. Na fundusze Związku składają się:

 • składki członkowskie i wpłaty na fundusz statutowy.
 • subwencje, darowizny i zapisy,
 • wpływy z działalności gospodarczej i dochodów z majątku Związku.

Art. 45. Związek finansuje swoją działalność na podstawie budżetu uchwalonego przez Ogólne Zgromadzenie

Art. 46.

 1. Pisemne zobowiązania majątkowe do wysokości 5000 Euro (słownie: pięć tysięcy Euro), wymagają podpisu Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 2. Pisemne zobowiązania majątkowe powyżej kwoty 5000 Euro (słownie: pięć tysięcy Euro), wymagają podpisu Prezesa i Wiceprezesa.
ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku

Art. 47. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz w sprawie rozwiązania Związku podejmuje Ogólne Zgromadzenie większością 3/4 głosów przedstawicieli uprawnionych do głosowania.

Art. 48. W razie podjęcia przez Ogólne Zgromadzenie Uchwały o rozwiązaniu Związku, Ogólne Zgromadzenie podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Związku i powołuje likwidatora.

Art. 49. Likwidator zakończy bieżące sprawy Związku, ściągnie wierzytelności i wypełni zobowiązania Związku. Po zakończeniu likwidacji, likwidator przedstawi sprawozdanie ze swojej działalności do zatwierdzenia przez Ogólne Zgromadzenie.

Art. 50. Po zatwierdzeniu sprawozdania., zgodnie z art. 49 likwidator wystąpi do sądu rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Związku z rejestru.

Art. 51. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy.

ROZDZIAŁ VII

Przepisy przejściowe

Art. 52. 1. Zmiany Statutu obowiązują po dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, z wyjątkiem przepisów art. 1, art. 25 pkt 2,3,9,10,14, art. 27 pkt 1,2,3, art. 35 pkt 16, które obowiązują od dnia 1 lipca 2010 r.

 

Statut niniejszy jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Czytany 5578 razy Ostatnio zmieniany piątek, 17 listopad 2017 09:36